Geenszins in de Schriften

PIN
Vandaag tijdens mijn schriftstudie ontdekt dat het woord “Geenszins” wel verschillende keren voorkomt in de Schriften. Heel vaak in de context “…gij zult geenszins het koninkrijk beërven…”. Welnu, dat vind ik persoonlijk een mooie belofte 🙂 .   De moeite om eens verder op zoek te gaan naar het aantal keren dat geenszins voor komt in alle Schriften:
  • 13 keren in Boek van Mormon
  • 6 keer in Leer en Verbonden
  • 3 keer in Parel van Grote Waarde
  • 11 keer in het Oude Testament (NBG vertaling)
  • 22 keer in het Nieuwe Testament (NBG vertaling)
In totaal dus 55 keren: best wel bijzonder.   Voor de volledigheid, de index: Het Boek van Mormon 2 Nephi 25:29 En nu, zie, ik zeg u dat de juiste weg is om in Christus te geloven en Hem niet te verloochenen; en Christus is de Heilige Israëls; daarom moet gij u voor Hem neerbuigen en Hem aanbidden met geheel uw macht, verstand en kracht, en met geheel uw ziel; en indien gij dat doet, zult gij geenszins worden uitgeworpen.   Mosiah 27:25-26 En de Heer zeide tot mij: Verwonder u niet dat het gehele mensdom moet worden wedergeboren, ja, mannen en vrouwen, alle natiën, geslachten, talen en volken; ja, geboren uit God, veranderd van hun vleselijke en gevallen staat in een staat van rechtvaardigheid, waardoor zij, door God verlost, zijn zonen en dochters worden; en aldus worden zij nieuwe schepselen; en tenzij zij dat doen, kunnen zij geenszins het koninkrijk Gods beërven.   Alma 5:51 Bekeert u, want tenzij gij u bekeert, kunt gij geenszins het koninkrijk van de hemel beërven.   Alma 9:12 Zie,nu zeg ik u, Hij gebiedt u u te bekeren; en tenzij gij u bekeert, kunt gij geenszins het koninkrijk Gods beërven.   Alma 39:9 Welnu, mijn zoon, ik wil dat gij u bekeert en uw zonden verzaakt en niet meer de begeerten van uw ogen najaagt, maar dat gij u in al die dingen verloochent; want tenzij gij dat doet, kunt gij geenszins het koninkrijk Gods beërven. O, denk daaraan en neem het op u om uzelf in die dingen te verloochenen.   3 Nephi 3:15 Ja, hij zeide tot hen: Zowaar de Heer leeft, tenzij gij u van al uw ongerechtigheden bekeert en de Heer aanroept, zult gij geenszins uit de handen van die rovers van Gadianton worden bevrijd.   3 Nephi 11:37 En wederom zeg Ik u, gij moet u bekeren en worden als een klein kind en u laten dopen in mijn naam, anders kunt gij deze dingen geenszins ontvangen.   3 Nephi 11:38 En wederom zeg Ik u, gij moet u bekeren, en u laten dopen in mijn naam, en worden als een klein kind, anders kunt gij het koninkrijk Gods geenszins beërven.   3 Nephi 12:20 Komt dus tot Mij en laat u redden; want voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij mijn geboden onderhoudt, die Ik u thans heb geboden, zult gij het koninkrijk van de hemel geenszins binnengaan.   3 Nephi 12:26 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij zult daar geenszins uitkomen totdat gij de laatste senine hebt betaald. En kunt gij zelfs maar één senine betalen terwijl gij in de gevangenis zit? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, neen.   Mormon 9:29 Ziet toe dat gij niet onwaardig zijt u te laten dopen; ziet toe dat gij niet onwaardig zijt het avondmaal van Christus te gebruiken; doch ziet toe dat gij alle dingen in waardigheid doet en ze doet in de naam van Jezus Christus, de Zoon van de levende God; en indien gij dat doet en tot het einde volhardt, zult gij geenszins worden uitgeworpen.   Moroni 10:21 En tenzij gij naastenliefde hebt, kunt gij geenszins behouden worden in het koninkrijk Gods; evenmin kunt gij behouden worden in het koninkrijk Gods indien gij geen geloof hebt; evenmin indien gij geen hoop hebt.   Moroni 10:32 Ja, komt tot Christus en wordt vervolmaakt in Hem en onthoudt u van alle goddeloosheid; en indien gij u van alle goddeloosheid onthoudt en God liefhebt met al uw macht, verstand en kracht, dan is zijn genade u genoeg, opdat gij door zijn genade volmaakt kunt zijn in Christus; en indien gij door de genade Gods volmaakt zijt in Christus, kunt gij de macht Gods geenszins verloochenen.     Leer en Verbonden L&V 33:12 Zie, voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Dat is mijn evangelie; en bedenkt dat zij geloof in Mij moeten hebben, anders kunnen zij geenszins behouden worden;   L&V 58:28 want de macht is in hen, waardoor zij naar eigen believen kunnen handelen. En voor zoverre de mensen goed doen, zullen zij hun beloning geenszins verliezen.   L&V 75:28 En voorts, voorwaar, Ik zeg u dat iedere man die genoodzaakt is voor zijn eigen gezin te zorgen, dat ook moet doen, en hij zal geenszins zijn kroon verliezen; en laat hij arbeiden in de kerk.   L&V 84:90 En wie u voedt of u kleedt of u geld geeft, zal zijn loon geenszins verbeuren.   L&V 127:4 En voorts, voorwaar, aldus zegt de Heer: Laten het werk aan mijn tempel en alle werken die Ik u heb opgedragen, worden voortgezet en niet ophouden; en laten uw ijver en uw volharding en geduld en uw werken worden verdubbeld, en u zult geenszins uw loon verliezen, zegt de Heer der heerscharen. En indien zij u vervolgen, zo hebben zij ook de profeten en rechtvaardigen vóór u vervolgd. Voor dit alles is er een loon in de hemel.   L&V 133:67 Toen Ik wederom riep, was er niemand van u om te antwoorden; toch was mijn arm geenszins verkort dat Ik niet kon verlossen, noch mijn macht om te bevrijden.     Parel van Grote Waarde Mozes 4:10 En de slang zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven;   Mozes 6:57 Welnu, leer dit uw kinderen: dat alle mensen overal zich moeten bekeren, anders kunnen zij geenszins het koninkrijk Gods beërven   Matteüs naar Joseph Smith 1:35 Hoewel de dagen zullen komen dat de hemel en de aarde voorbijgaan, zullen mijn woorden geenszins voorbijgaan, maar zullen alle worden vervuld.     Het Oude Testament Gen 3:4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven   Gen 4:15 Toen zeide de HERE tot hem: Geenszins; ieder, die Kaïn doodt, zal zevenvoudig boeten. En de HERE stelde een teken aan Kaïn, dat niemand, die hem zou aantreffen, hem zou verslaan.   Gen 14:24 Geenszins, alleen wat de knechten hebben verteerd en het aandeel der mannen, die met mij gegaan zijn, Aner, Eskol en Mamre, laten die hun aandeel ontvangen.   Gen 33:10 Doch Jakob zeide: Geenszins, indien gij mij genegen zijt, neem dan mijn gave uit mijn hand aan, omdat ik uw aangezicht gezien heb zoals men het aangezicht Gods ziet, en gij welgevallen aan mij gehad hebt.   Gen 41:16 En Jozef antwoordde Farao: Geenszins; God zal Farao’s welzijn verkondigen.   Exodus 5:23 Want van het ogenblik af, dat ik bij Farao gekomen ben, om in uw naam te spreken, heeft hij dit volk slecht behandeld, en Gij hebt uw volk geenszins gered   Deut 12:8 Gij zult geenszins doen wat wij hier thans doen: ieder geheel naar eigen goeddunken.   Ez 20:21 Maar die zonen waren weerspannig tegen Mij; zij wandelden niet naar mijn inzettingen en onderhielden geenszins mijn verordeningen – de mens die ze opvolgt, zal daardoor leven. Mijn sabbatten ontheiligden zij, zodat Ik overwoog mijn grimmigheid over hen uit te storten, mijn toorn ten volle over hen te doen komen in de woestijn.   Ez 20:32 En wat u in de zin gekomen is, zal geenszins geschieden, namelijk dat gij zegt: wij willen aan de volken gelijk worden, gelijk aan de geslachten der landen, door hout en steen te dienen.   Ez 33:32 Zie, gij zijt voor hen als een liefdeslied, schoon van klank, passend bij snarenspel. Zij horen uw woorden, maar doen er geenszins naar.   Hos 11:7 Ja, mijn volk volhardt in het afdwalen van Mij. – En al roepen zij tot Hem omhoog, Hij zal hen geenszins opheffen.   Nah 1:3 De HERE is lankmoedig, doch groot van kracht, en de HERE laat geenszins ongestraft. In wervelwind en storm is zijn weg, wolken zijn het stof zijner voeten.     Het Nieuwe Testament Matteüs 2:6 En gij, Betlehem, land van Juda, zijt geenszins de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman voortkomen, die mijn volk Israël weiden zal.   Matteüs 10:42 En wie één van deze kleinen, omdat hij een discipel is, ook maar een beker koud water te drinken geeft, voorwaar, Ik zeg u, zijn loon zal hem geenszins ontgaan.   Matteüs 13:14 En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken;   Matteüs 16:22 En Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen, zeggende: Dat verhoede God, Here, dat zal U geenszins overkomen!   Matteüs 24:34 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.   Matteüs 24:35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.   Marcus 13:30 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.   Lucas 21:32 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat alles geschiedt.   Lucas 21:33 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.   Johannes 6:37 Alles wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.   Johannes 20:25 De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben de Here gezien! Maar hij zeide tot hen: Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagels en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven.   Handelingen 10:14 Maar Petrus zeide: Geenszins, Here, want ik heb nog nooit iets gegeten, dat onheilig of onrein was.   Handelingen 11:8 Maar ik zeide: Geenszins, Here, want nog nooit is iets, dat onheilig of onrein was, in mijn mond gekomen.   Handelingen 28:26 Met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken;   Romeinen 4:8 Zalig de man, wiens zonde de Here geenszins zal toerekenen.   1 Tess 5:3 Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.   Heb 13:5 Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.   Openbaring 3:5 Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.   Openbaring 9:6 En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg.    

Ontdek meer van GeensZins

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Ontdek meer van GeensZins

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder